fbpx

Ośrodek

dIAGNOSTYCZNO – TerapeutycznY

Stowarzyszenie Dom Nadziei, od 2004 roku prowadzi wielokierunkową terapię dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z różnym stopniem niepełnosprawności zarówno fizycznej,
jak i intelektualnej.

 

ZADANIE: „Prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego” umowa nr  ZZO/000422/06/D z dn. 19.05.2022 r. Wartość projektu: 348 350,00 Źródło finansowania: PFRON

Ilość beneficjentów, którym udzielono wsparcie: 80 osób

Okres realizacji zadania: 01.04.2022-31.03.2025

Realizowane formy wsparcia:

  • zajęcia pedagogiczne
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia sensomotoryczne

OPIS PROJEKTU

Oferujemy indywidualną pomoc logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i rehabilitacyjną (także masaż i hydromasaż) Zajęcia są prowadzone w formie cyklicznych godzinnych zajęć ze specjalistą w oparciu o program uwzględniający indywidualne potrzeby każdego beneficjenta, w stałej współpracy z jego rodzicami. Kontynuacja (rozpoczętej w 2004 roku) wielokierunkowej działalności terapeutycznej dla dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich niepełnosprawnych o różnorakiej niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej (w tym z niepełnosprawnością sprzężoną). Beneficjent, w zależności od stwierdzonych problemów zdrowotnych i ich nasilenia ma prawo do korzystania z wybranych lub wszystkich form terapii oferowanych w ramach projektu. Wnioskowany jako kontynuacja projekt „Ośrodek” Stowarzyszenia „Dom Nadziei” od początku jest współfinansowany przez PFRON i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska osób niepełnosprawnych, głównie (lecz nie wyłącznie) z terenu Krakowa (Nowej Huty). Wypracowane przez 20 lat funkcjonowania Ośrodka formy i metody pracy pokazały: celowość, skuteczność i potrzebę prowadzenia tego typu działalności. Dla wielu beneficjentów udział w oferowanej terapii jest często jedyną dostępną (choćby z braku opłat) profesjonalną formą pomocy. Wielu beneficjentów objętych jest opieką terapeutyczną od kilku lat, co przynosi zauważalne efekty w postaci poprawy funkcji życiowych, względnie utrzymanie się stanu wyjściowego, co w wielu przypadkach traktować należy jako sukces terapeutyczny. Specyfika pracy Ośrodka zakłada dostosowanie form terapii, metod jej realizacji oraz ilości i częstotliwości zajęć do indywidualnych potrzeb beneficjenta. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry terapeutów współpracujących ze sobą wzajemnie jak i z rodzicami (opiekunami) w zakresie wymiany informacji, wielość oferowanych metod terapii dobieranych do indywidualnych potrzeb pacjenta, w końcu doświadczenie osób koordynujących realizację

Harmonogram zajęĆ

Dzienny harmonogram wakacyjny