– SZCZEGÓŁOWE zasady dofinansowania za przerwę w rehabilitacji (procedura wnioskowania)

UWAGA: zamieszczamy odpowiedź na często zadawane pytanie
(źródło: Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

Pytanie: Jeżeli zajęcia w placówce odbywają się od poniedziałku do piątku przez 10 miesięcy, ale beneficjent korzysta ze wsparcia raz na tydzień lub raz na miesiąc również może składać wniosek w ramach modułu III?

Odpowiedź: Warunkiem uzyskania pomocy w ramach Modułu III jest utrata, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.
Zatem, korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień lub raz na miesiąc nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.

 

Informacje zamieszczone poniżej otrzymaliśmy z MOPS

Szanowni Państwo,
biorąc pod uwagę wiele pytań dotyczących składania wniosków w ramach programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które w związku z zamknięciem placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przesyłam Państwu materiał do wykorzystania.

Link do strony z instrukcją jak złożyć wniosek:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/pandemia-koronawirusa-jak-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-opieki-w-warunkach-domowych/index.html

Link do YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=p5MlGA-od5M&feature=emb_logo

Link do strony SOW – m.in. pytania i odpowiedzi!https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/epidemia-koronawirusa/

 

Gdzie złożyć wniosek_informacj prasowa_skrót

 

Pełny tekst procedury:


   

– DYŻUR PSYCHOLOGICZNY w SDN

Informujemy, że uruchomiliśmy DYŻUR  psychologa SDN dla wszystkich naszych Rodzin, które czują potrzebę skonsultowania się w związku z zaistniałą sytuacją i  pojawiającymi się problemami.

Psycholog SDN – Krystian Fatuła jest do Państwa dyspozycji w trakcie dyżuru telefonicznego
w każdy poniedziałek w godzinach 12.00-15.00
i wtorek od 15.00 – 18.00

Ze względów organizacyjnych – chęć przeprowadzenia rozmowy prosimy zgłosić w bezpośrednim mailu: kryfat@gmail.com, podając swój nr telefonu.

– Obowiązek noszenia maseczek? – wyjaśnienie

Czy osoby z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną muszą nosić maseczki

➡️ Maseczek nie muszą nosić osoby z różnymi niepełnosprawnościami ❗️
Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się wobec osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności.

‼️Oznacza to, że osoby z autyzmem lub z niepełnosprawnością intelektualną nie mają obowiązku zakrywania twarzy. Co oczywiście nie oznacza, że nie mogą tego robić. Co ważne, takie osoby i ich opiekunowie nie muszą okazywać orzeczenia lub zaświadczenia o stanie zdrowia w razie kontroli.

– WSPARCIE finansowe PFRON w przerwanej rehabilitacji z powodu pandemii

Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON dla uczestników zawieszonych zajęć rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych?

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innej wskazanej przez powiat jednostki organizacyjnej. Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III

– Orzeczenie o niepełnosprawności w okresie pandemii KOMUNIKAT rządowy

KOMUNIKAT
klikając w poniższy link znajdziecie Państwo aktualne informacje o zasadach przyznawania orzeczenia o niepełnosprawności w okresie pandemii koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa–krok-po-kroku?fbclid=IwAR0PInFs5jc7Ba0odfb0gIn5hc6J1x-RkvPIoULIY639ZwQ4hP1u4epZFX4

Bez kolejki do specjalisty – vademecum

W niektórych przychodniach wciąż napotykamy na problemy z rejestracją dzieci z niepełnosprawnościami do specjalistów bez kolejki. Niesłusznie jako powód podawane jest, iż że to przepis dotyczy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności , a na orzeczeniu dziecka  do 18 r.z. brak jest takiego zapisu.
Takie tłumaczenie jest nieuzasadnione. Poniżej znajdziecie Państwo „pigułkę” z  wykładnią przepisów dot. uprawnień  dla dzieci z 7i8 punktem „wymaga”  w orzeczeniu i z zaświadczeniami  z programu „za życiem”
Do  ew. pokazania lub powołania się w „opornych” rejestracjach.
 (oprac. A.S.- dziękujemy)

 

U S T A W A
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47
1a.
Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach,
według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.
O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2
pkt 14 ustawy o refundacji.
1b.
Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Art. 47c.
1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b,
osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach
określonych w ust. 1–4. 6.
Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–24c.
 
Art. 57.
1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:
1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) (uchylony)
4) wenerologa;
5) onkologa;
6) (uchylony)
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruźlicę;
9) dla osób zakażonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
11) w zakresie leczenia uzależnień:
a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą
uzależnioną;
12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
14) dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b.

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również w poradni przyszpitalnej.

Art. 136.

1a) z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej
umowy;
Zgodnie z § 13 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorcy na podstawie zgłoszenia, w szczególności osobistego,
telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.