Bez kolejki do specjalisty – vademecum

W niektórych przychodniach wciąż napotykamy na problemy z rejestracją dzieci z niepełnosprawnościami do specjalistów bez kolejki. Niesłusznie jako powód podawane jest, iż że to przepis dotyczy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności , a na orzeczeniu dziecka  do 18 r.z. brak jest takiego zapisu.
Takie tłumaczenie jest nieuzasadnione. Poniżej znajdziecie Państwo „pigułkę” z  wykładnią przepisów dot. uprawnień  dla dzieci z 7i8 punktem „wymaga”  w orzeczeniu i z zaświadczeniami  z programu „za życiem”
Do  ew. pokazania lub powołania się w „opornych” rejestracjach.
 (oprac. A.S.- dziękujemy)

 

U S T A W A
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 47
1a.
Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach,
według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.
O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2
pkt 14 ustawy o refundacji.
1b.
Prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. 1a, przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:
1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Art. 47c.
1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b,
osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach
określonych w ust. 1–4. 6.
Przepisy ust. 2–4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a–24c.
 
Art. 57.
1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:
1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) (uchylony)
4) wenerologa;
5) onkologa;
6) (uchylony)
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruźlicę;
9) dla osób zakażonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
11) w zakresie leczenia uzależnień:
a) dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
b) dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania w związku emocjonalnym z osobą
uzależnioną;
12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
14) dla osób, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b.

3. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane również w poradni przyszpitalnej.

Art. 136.

1a) z zakresu rehabilitacji leczniczej w części dotyczącej świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej
umowy;
Zgodnie z § 13 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca zapewnia rejestrację świadczeniobiorcy na podstawie zgłoszenia, w szczególności osobistego,
telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
 

PILNE! Dowozy do szkół. Konsultacje.

Trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian w ustawie Prawo Oświatowe w części dotyczącej zasad zwrotu kosztów dla rodziców, którzy sami odwożą swoje niepełnosprawne dziecko do szkoły. MEN będzie wydawało rozporządzenie, które ustali zasady ,do których będą musiały stosować się Gminy. Każdy zainteresowany może zabrać głos w tej sprawie poprzez formularz konsultacyjny . Projekt zmiany ustawy, Druk 761, konsultacje trwają do 23 kwietnia 2018.
Rodzice, którzy mają problemy z egzekwowaniem zwrotu od gmin, lub którym gminy zwracają kwoty niepokrywające zwrotu kosztów. Im będzie więcej pism tym większa szansa, że opracowane rozporządzenie będzie pokrywać realne koszty.
Na poniższej stronie senatu można zabrać głos w tej sprawie. Wystarczy wpisać swoje dane, wybrać z listy Typ projektu i ustawy :Projekt ustawy o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, druk senacki nr 761, termin konsultacji 23 kwietnia 2018.

Warto wiedzieć

Tutaj znajdziesz różne informacje, które mogą okazać się przydatne Twojemu dziecku i Twojej rodzinie.
Możesz także – korzystając z zakładki kontakt – podzielić się  swoją wiedzą  i opiniami w różnych sprawach, jeżeli uznasz, że mogą one pomóc innym.
Przesłane informacje zamieścimy na tej stronie.

WASZE OPINIE 
Już po wakacjach, ale  wraz z nowym rokiem nadejdzie kolejny okres składania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych przez PFRON.
W zwiazku z tym, w zakładce „opinie” przedstawiamy dwie nowe, przesłane do nas oceny Ośrodków Wczasowo-Rehabilitacyjnych.
Mamy nadzieję, że  pomogą one  dokonać trafnego wyboru i uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek wynikających
z  licznych rozbiezności między opisem  ofert na  stronach internetowych i  w folderach , a stanem faktycznym.
Z autorką przedstawionych opisów – w razie pytań – można skontaktowac się mailowo: trybania@gmail.com

Zachęcamy kolejne osoby  do  podzielenia się swoimi refleksjami.

UBEZWŁASNOWOLNIENIE CZY …
W nawiązaniu do spotkania poświęconego prawnym i etycznym aspektom
ubezwłasnowolnienia osób niepełnosprawnych
podajemy link do  polecanego artykułu omawiającego ten temat :

kliknij wybrany :

1. Sprawni w prawie  zeszyt  nr 19/20
(ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną)