Statut

S T A T U T

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społecznie użyteczną pomagającą w rozwiązywaniu problemów dzieci , młodzieży i osób dorosłych z szeroko pojętą niepełnosprawnością zarówno ruchową jak i intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze schorzeniami sprzężonymi.

2. Pomoc dla rodzin i rodzeństwa w których wychowują się dzieci,  młodzież i osoby dorosłe z szeroko pojętą niepełnosprawnością określoną w punkcie 1.

3. Działalność określona w punkcie 1 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „DOM NADZIEI” jest stowarzyszeniem osób fizycznych.

5. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem Konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i ma osobowość prawną.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

2. Siedzibą Zarządu Stowarzyszenia jest miasto Kraków

3. Znakiem Stowarzyszenia jest czterolistna koniczyna o płatkach w kolorze zielono-czerwonym wpisana w schematyczny zarys domu.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy.

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonana pracę na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. W razie potrzeby zatrudnienia członka Zarządu stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje z nim Prezes Stowarzyszenia, natomiast w razie potrzeby zatrudnienia Prezesa stosunek pracy w imieniu Stowarzyszenia nawiązuje
z nim dwóch członków Zarządu upoważnionych przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział II

Cele i środki działalności

§ 4

1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

2. Prowadzenie i wspieranie działalności terapeutycznej i wychowawczej wobec podopiecznych i ich rodzin.

3. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin,
w których żyją osoby niepełnosprawne.

4. Działalność na rzecz przestrzegania praw człowieka wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

5. Stowarzyszenie może realizować swoje cele z zachowaniem wymagających przepisów prawa poprzez:

a. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, placówkami służby zdrowia, oświaty, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, organizacjami kościelnymi różnych wyznań, zakładami pracy i osobami fizycznymi tak
z kraju jak i zagranicy dla realizacji celów statutowych,

b. organizowanie i prowadzenie w ramach Stowarzyszenia Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego „DOM NADZIEI”mającego na celu prowadzenie rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

c. występowanie z wnioskami o uregulowania prawne dla zaspokojenia wszelkich potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnej oraz ich rodzin,

d. informowanie społeczeństwa poprzez wydawnictwa, środki masowego przekazu o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

e. współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,

f. organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych, wczasów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, organizowanie narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia.

g. gromadzenie , a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn osób prawnych i fizycznych tak krajowych jak i zagranicznych, spadków, odpisów podatkowych, dotacji państwowych i społecznych, subwencji.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa przyjęty uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia

c. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

b. opłacać regularnie składki członkowskie,

c. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 6

1. Członkiem honorowym może być osoba lub organizacja tak krajowa jak i zagraniczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub idei do realizacji, których powołano Stowarzyszenie

a. godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia,

b. członek honorowy jest zwolniony od opłacenia składek.

§ 7

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba lub organizacja tak krajowa jak i zagraniczna wspierająca finansowo lub rzeczowo działalność statutową Stowarzyszenia.

a. godność członka wspierającego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia,

b. członek wspierający jest zwolniony od opłacania składek.

§ 8

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a. śmierci,

b. pisemnego dobrowolnego zgłoszenia o skreślenie z listy członków,

c. nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

d. naruszenia w rażący sposób postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

e. skazanie prawomocnym wyrokiem na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych

2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

3. Od decyzji o wykluczeniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w terminie do 30 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 9

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie

b. Zarząd

c. Komisja Rewizyjna

d. Komisja Rozjemcza

2.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej trwa 5 lat.

3. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4. W razie zmniejszenia się składu osobowego władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż 50% składu organu pochodzącego
z wyboru.

5. Kadencja członka władz Stowarzyszenia powołanego w trakcie kadencji pozostałych członków upływa z chwilą zakończenia się kadencji pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej.

§ 10

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W walnym Zebraniu biorą udział
z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Walne Zebranie zwoływane jest co rok w terminie nie przekraczającym datę 30 czerwca roku.

2. Warunkiem ważności uchwał Walnego Zebrania w pierwszym terminie jest obecność połowy ogółu członków. W razie braku obecności połowy ogółu członków następuje otwarcie drugiego terminu zebrania w półgodziny po pierwszym terminie, gdzie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały dotyczące zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności ¾ ogółu członków Stowarzyszenia.

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

5. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd zawiadamiając uczestników zebrania o jego terminie, miejscu i programie pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

6. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zajmuje się sprawami dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej lub 1/10 ogółu członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Walne Zebranie ma następujący zakres działania:

a. uchwala program działania Stowarzyszenia,

b. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,

c. decyduje o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. wybiera władze: Zarząd , Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą,

e. uchwala zmiany Statutu Stowarzyszenia,

f. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, uchwały Walnego Zebrania są ostateczne,

g. podejmuje inne uchwały, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,

h. decyduje o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji,

i. uchwala regulamin Walnego Zebrania oraz wytyczne i regulaminy wewnętrzne w tym regulamin działania Zarządu
i Komisji,

j. ustala wysokość składek członkowskich,

k. uchwala nadanie tytułów członków honorowych i wspierających,

l. uchwala ewentualne odwołania nadania tytułu członków honorowych i wspierających.

§ 11

Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków określonej na daną kadencję Zarządu lub Komisji rewizyjnej i Rozjemczej. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 12

1. Zarząd składa się z 6 osób, wybiera ze swego składu prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków.

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

3. Zebrania Zarządu zwoływane są przez jego prezesa lub jego wiceprezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 13

1. Do zadań Zarządu należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. kierowanie działalnością i realizowanie zadań Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej,

c. uchwalanie planów budżetu Stowarzyszenia oraz czuwaniem nad jego wykonaniem,

d. podejmowanie decyzji finansowych dotyczących Stowarzyszenia,

e. zwoływanie Walnego Zebrania oraz opracowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, wykonania budżetu i stanu finansowego, a także przygotowanie innych materiałów na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia,

f. określanie zasad i kierunków współdziałania Stowarzyszenia z władzami państwowymi, samorządami, organizacjami politycznymi i społecznymi, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, osobami prawnymi i fizycznymi tak krajowymi jak i zagranicznymi, organizacjami w Unii Europejskiej,

g. powołanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania Stowarzyszenia

h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

i. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

§ 14

1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i jednego wiceprzewodniczącego.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania,

b. Komisja Rewizyjna ma prawo do udziału głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu,

c. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzenia sprawozdań ze swych czynności i przedstawienie tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym Zebraniu,

d. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

e. członkowie Komisji rewizyjnej nie winni być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,

§ 15

1. Organem powołanym do rozstrzygania sporów wewnętrznych Stowarzyszenia jest Komisja Rozjemcza wybrana przez Walne Zebranie.

2. Komisja Rozjemcza składa się z 3 osób wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Od decyzji Komisji Rozjemczej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

4. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy:

a. rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia,

b. rozpatrywanie odwołań od decyzji władz Stowarzyszenia.

 

Rozdział V

Postępowania Końcowe

§ 16

1. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok budżetowy od dnia 01 stycznia do dnia
31 grudnia. Wszystkie środki finansowe przechowywane będą na rachunku bankowym oraz w kasie jako gotówka w kwocie nie przekraczającej kwoty 3 000,- złotych (trzech tysięcy złotych).

2. Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość zgodnie z Ustawami o Rachunkowości oraz ustawami obowiązującymi przy prowadzeniu Stowarzyszeń.

§ 17

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe i środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a. darowizn osób prawnych i fizycznych , spadków i zapisów przez podmioty krajowe i zagraniczne,

b. dotacji z budżetu Państwa, organizacji Państwa działających na rzecz osób niepełnosprawnych, dotacji organów samorządowych,

c. odpisów podatkowych,

d. środków pozyskanych ze zbiórek publicznych,

e. środków uzyskanych z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

3. Źródła finansowania Stowarzyszenia są jawne.

4. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia corocznie informację o źródłach finansowania Stowarzyszenia w roku poprzednim oraz otrzymanych dotacjach. Informacje te są sporządzane na podstawie zbiorczego sprawozdania finansowego Zarządu za każdy rok obrachunkowy.

5. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych.

7. Cały dochód Stowarzyszenia uzyskany w roku obrachunkowym przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe.

§ 18

Do reprezentowania Stowarzyszenia przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Prezesa Zarządu lub jednego z wiceprezesów i skarbnika. Zobowiązanie musi mieć formę pisemną. Do reprezentowania Stowarzyszenia przy dokonywaniu wszystkich innych czynności prawnych i faktycznych upoważniony jest Prezes Zarządu lub wskazani przez Zarząd członkowie Stowarzyszenia.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę w sprawie przekazania majątku.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 19

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania jeżeli była przewidziana w porządku dziennym, powziętej w tajnym głosowaniu, większością co najmniej ⅔ liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od prawomocnego podjęcia.

2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, Skarbnik i Sekretarz, chyba że uchwała Walnego Zebrania postanowi inaczej.

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.